Psykoterapiapalvelu Sarita
 


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päivitetty: 13.3.2023


Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679) ja henkilötietolaki (52371999) 10 § ja 24 §


Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö: Sari Talonen/Psykoterapiapalvelu Sarita. Linnankatu 61, 20100 Turku, 044 2247118, sari@psykoterapiasarita.fi


Rekisterin nimi: Psykoterapiapalvelu Saritan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittely tarkoitus: Psykoterapiapalvelu Sarita tallentaa ja käsittelee tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 § mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen laatimaan ja säilyttämään potilasasiakirjat. Näistä Psykoterapiapalvelu Sarita käyttää nimeä asiakasrekisteri. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992 12 § ) mukaisesti terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä po¬ti¬las¬asia¬kir¬joi-hin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamien ja seurannan  turvaamiseksi kaikki tarpeelliset tiedot. Potilastietojen säilyttämisestä ja laatimisestä on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asestuksella(289/2009). Potilasasiakirjojen ensisijaisena tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta ja jatkuvuutta. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei tallenneta tai referoida yksityiskohtaisesti.


Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan yksilöintitietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) mukaan tallentaa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot. Alaikäisen kohdalla huoltajan  nimi ja yhteystiedot. Täysi-ikäiselle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot on myös tallennettava.
Psykoterapiapalvelu Sarita kerää tietoja asiakkuuksien hoitamista varten. Rekisteriin kerätään asiakkaiden yksilöintitiedot, joita ovat nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, asiakkaan tilaamat palvelut ja niiden hinta sekä laskutustapa. Kaikki tiedot kerätään paperiselle palvelusopimukselle, jota tehdään kaksi kappaletta. Toinen asiakkaalle ja toinen palveluntuottajalle. Rekisteröidyistä kerätty manuaalinen aineisto säilytetään palveluntuottajan toimitilassa lukutussa kaapissa, lukitun oven takana. Toimitilan yleisiin tiloihin ei ole vapaata pääsyä ulkopuolisilla ja ulko-ovi on aina lukittuna.


Säännönmukaiset tietolähteet: Säännönmukaisesti kertyvät tietolähteet ovat tapaamisista kertyvä materiaali. Tiedot kerätään asiakkaita itseltään eikä niitä kerätä muualta. Asiakas voi itse luovuttaa palvelutuottajan käyttöön omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hakemiseen muilta rekisterinpitäjiltä eli aikaisemmilta hoitotahoilta tai kansallisesta terveysarkistosta (Kanta).


Tietojen säännönmukainen luovutus: Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilman potilaan antamaa kirjallista lupaa tai lain (Potilaan asemasta ja oikeuksista (785/2007 25 §) mukaan luovuttaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyvää tietoa. Salassapitovelvollisuus säilyy asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin. Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ovat velvollisia lastensuojelulain (417/2007 25 §) mukaan ilmoittamaan viipymättä, mikäli saavat tietoonsa lapsen, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma kähytös edellyttää lasensuojelun tarpeen selvittämistä. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ilmoittaa myös lapseen kohdistuneet rikokset, houkuttelun tai niiden tarkan suunnittelun poliisille.  Asiakkaan tietoja ei luovuteta muille osapuolille eikä tietoja siirretä. Tietoja voidaan luovuttaa Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa potilaan elintärkeä hoito sitä edellyttää.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjausta: Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia itsestään tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen tarkistus ja oikaisupyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa.


Rekisterin suojaamisen periaatteet: - Manuaalinen aineisto: Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot on säädetty salassapidettäviksi sekä henkilötietolain (523/1999 32 §) mukaan suojattaviksi. Manuaalinen aineisto säilytetään kahden lukon takana olevissa tilassa, jonne ei ulkpuolisilla ole pääsyä.  - Sähköinen aineisto: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisiä tietoja tallennetaan tietokoneelle ja tietoja käsitellään tietokoneella. Näitä tietoja ovat laskutustiedot ja laskut, joita asiakkaan luvalla toimitetaan sähköpostin välityksellä.