Psykoterapiapalvelu Sarita
 

Ratkaisukeskeinen psy­ko­te­ra­pia


Ratkaisukeskeinen psykoterapia on ihmisläheistä, tulevaisuuteen suuntaavaa ja asiakkaan omia voimavaroja tukevaa.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa tuetaan asiakasta katsomaan tulevaisuuteen  ja keskittymään positiivisiin asioihin elämässään. Asiakasta tuetaan suuntaamaan pienin askelin kohti riittävän hyvää tulevaisuutta hänen itse määrittelemiensä tavoitteiden mukaisesti.

Ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan voi hakeutua minkä tahansa mieltä painavan asian vuoksi. Syitä terapiaan hakeutumiselle ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, kaikki erilaiset mielenterveyden haasteet, uupumus, erilaiset elämän kriisit, tunne-elämän ja vuorovaikutuksen haasteet, mieltä vaivaavat menneisyyden asiat tai selittämätön paha olo.

Tarjoan ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­na. Tarjoan psykoterapiaa myös lyhytterapiana tai pidempänä psykoterapiana itsemaksaville asiakkaille. Joskus jopa yksi käynti voi tuoda riittävän avun.

Terapeuttina olen läsnäoleva ja luotettava. Minulle on tärkeää luoda hyvä luottamuksellinen suhde asiakkaan kanssa. Vastaanotolla on lupa puhua myös kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.


Sek­su­aa­li­te­ra­pia

Seksuaaliterapiassa käsitellään keskustelun avulla seksuaalisuutta ja ihmissuhteita monipuolisesti, jokaisen asiakkaan omat lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. 

Seksuaaliterapiassa työotteeni on integratiivinen ja käytän terapiassa ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Seksuaaliterapian tavoitteena on tukea asiakkaan itsetuntemusta ja hyvinvointia, nähdä asiakas omana itsenään ja lisätä voimavaroja asiakkaan elämään sekä antaa välineitä positiiviseen muutokseen.
Seksuaaliterapiaan voi tulla seksuaalisten toiminnallisten haasteiden, ristiriitaisten tai vaikeiden tunteiden tai mieltä painavien asioiden takia, jotka voivat liittyä esimerkiksi nautintoon ja kommunikointi ongelmiin, traumoihin tai riippuvuuksiin. Seksuaaliterapiassa voi pohtia oman seksuaalihistorian merkitystä elämään. Yleisimpiä syitä tulla seksuaaliterapeutin vastaanotolle ovat oma tai kumppanin haluttomuus, halujen eriparisuus, uskottomuus, orgasmivaikeudet, seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin tai seksuaalisiin mieltymyksiin liittyvät kysymykset, seksuaalisuuteen liittyvät ristiriitaiset ja vaikeat tunteet tai tapahtumat, yksinäisyys tai sairauksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset.

Seksuaaliterapiaan voit tulla yksin tai yhdessä kumppanisi tai kumppaniesi kanssa. Pariterapiaan voi tulla kriisin yllättäessä tai vaikka kaikki olisi ihan hyvin. Seksuaaliterapiaa voidaan toteuttaa sekä lyhyenä että pitkänä terapiana.

Sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti­na olen läsnäoleva ja luotettava. Minulle on tärkeää luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde asiakkaan ja terapeutin välille. Tarjoan seksuaaliterapiaa yksilöterapiana paritapaamisina tai monikkotapaamisina.Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja

Tarjoan psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita räätälöitynä asiakkaan tarpeen mukaisesti.
Asiakkaalla ei tarvitse olla diagnoosia. Haasteet jaksamisen kanssa aiheuttavat yleensä ongelmien kasautumista, mikä osaltaan lisää psyykkistä kuormitusta. Asiat kotona tai muualla voivat jäädä hoitamatta ja apua tarvitaan arjesta selviämiseen. Asioista keskusteleminen jonkun luotettavan ulkopuolisen henkilön kanssa usein auttaa jaksamaan.
Tarjoan keskusteluapua, tukea arjen haasteissa ja  käytäntöön viemisessä, tilanteen ja lääkityksen tarpeen arviointiin tai muihin haastaviin tilanteisiin.Psykoterapiaa maa­han­muut­ta­jil­le

Maahanmuuttajien, pakolaisten ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mielenterveystyöhön on hyvä panostaa, koska näin ehkäistään myös muita terveyteen liittyviä ongelmia. Mielenterveyden haasteet voidaan kokea fyysisinä ja niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. Yksilöllinen tuki voi myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia, kun mm. päivystys- ja terveysasema käynnit vähenevät ja asiakas saa oikeanlaista ja oikealla tavalla kohdennettua apua.
Olen työskennellyt erilaisista mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta kärsivien maahanmuuttajien parissa ja tottunut toimimaan myös tulkin välityksellä.